برای همه خوب باشآنکه فهمید همیشه کنارت می ماند

 

آنکس که نفهمید دلش برای خوبی هایت تنگ خواهد شد.....................................................................................