سلام دوستان من یه دوستی داشتم به اسم احمد که متولد 76 قبلا باهم خوب بودیم وحالا خیلی وقته باهم قهریم هرروز تومدرسه می بینمش ولی اون جواب سلام منو هم نمیده ومن ازاین حرکاتش خیلی ناراحتم ودوس ندارم که اینجوری باشه من بهش پیام میدم ولی اون پیام نمیده بهشمیگم توپیام چرا بامن قهری میگه بخدا کاری نکردی ودیگهدوست ندارم میگه دیگه ازت خوشم نمیاد حالا اگه کسی از بچه ها همبلاگی میشناسدش  بهش بگن بچه بازی هارو بزاره کنار بیادو آشتی کنهدددددددددددددددددددددددددددددددووووووووووووووووووووووووووووووووووووسسسسسسسسسسسسسسسستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتددددددددددددددددددددااااااااااااااااااااااااارررررررررررررررررررممممممممممممممممممممم

ازطرفm-f-a