سفارش تبلیغ
صبا


خاکی شو قبل ازاین که خاک شوی


الهی ازمن آهی وازتو نگاهی صبرم زیادنمونده عمری باقی


بیاید باهم هتک خرمت به حجر بن عدی را محکوم بکنیم