باران که می بارد....دلم تنگ تر میشود....راه می افتم....بدون چتر....من بغض می کنم....آسمان گریه...